lv en

1. Pēc reģistrācijas anketas saņemšanas ar jums sazināsies SIA “Rīgas nami” Pasākumu centra “Melngalvju nams” (turpmāk – Melngalvju nams) projektu vadītājs.
2. Atļaujas saņemšanas kārtību, reģistrācijas anketu un ekskursiju vadīšanas noteikumus Melngalvju namā publicē un regulāri atjauno, interneta vietnē www.melngalvjunams.lv.
3. SIA “Rīgas nami” izsniedz ekskursiju vadīšanas atļauju (turpmāk – Atļauja) (12 mēnešiem) personai, ja tā ir:
a) reģistrējusies Atļaujas saņemšanai, aizpildot un nosūtot interneta vietnē www.melngalvjunams.lv pieejamo reģistrācijas anketu;
b) veikusi maksājumu, atlīdzību ieskaitot SIA “Rīgas nami” bankas kontā saskaņā ar anketas iesniedzējam elektroniski (uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi) nosūtītu rēķinu. Par Atļaujas izsniegšanu maksājama atlīdzība saskaņā ar SIA “Rīgas nami” apstiprināto Pasākumu centru iznomājamo telpu un pakalpojumu cenrādi – Vienreizēja Atļauja par ekskursiju vadīšanu, neatkarīgi no personu skaita grupā. Ar Melngalvju nama speciālu apstiprinājumu (derīgs 12 mēnešus). Atļauja 1 personai - 20,00 cena ar PVN, EUR;
c) saņēmusi un iepazinusies ar nosūtīto Informatīvo materiālu ekskursiju vadīšanai;
d) veiksmīgi nokārtojusi elektroniski nosūtīto vai papīra formātā izsniegto testu ar pareizo atbilžu kopskaitu ne mazāk kā 60 % apmērā no kopējā testa jautājumu apjoma;
e) iepazinusies ar ekskursiju vadīšanas noteikumiem Melngalvju namā, kas izvietoti interneta vietnē www.melngalvjunams.lv.
4. Pēc 3. punktā minēto noteikumu veiksmīgas izpildes Melngalvju nama pārstāvis ekskursiju vadītājam nosūta Atļaujas elektronisko versiju un informē par iespēju drukāto versiju saņemt klātienē, kā arī iekļauj SIA “Rīgas nami” ekskursiju vadītāju Reģistrā.
5. Ja Atļauju saņēmušais ekskursiju vadītājs piekrīt, Melngalvju nama pārstāvis izvieto ekskursiju vadītāja kontaktinformāciju un informāciju par valodām, kādās ekskursiju vadītājs vada ekskursijas, interneta vietnē www.melngalvjunams.lv.
6. SIA “Rīgas nami” ir tiesības anulēt izsniegto Atļauju, ja tā konstatē kādu no šādiem gadījumiem: a) ekskursiju vadītājam nav pietiekamas ekskursiju vadītāja zināšanas; b) tas neievēro Ekskursiju vadīšanas noteikumus; c) rīkojas pretēji vispārpieņemtai ētikai un morālei; d) ceļ neslavu SIA “Rīgas nami”.
7. Ekskursijas vadītāja iemaksātā atlīdzība Atļaujas saņemšanai netiek atgriezta, ja ekskursiju vadītāja dēļ tiek pārtraukts Atļaujas iegūšanas process, tas atsakās no Atļaujas saņemšanas.
8. Ekskursijas vadītājam patstāvīgi jāseko līdzi Atļaujas derīguma termiņam.
9. Pirms Atļaujas termiņa beigām ekskursiju vadītājam jāsazinās ar SIA “Rīgas nami” norādīto kontaktpersonu un jāinformē par vēlmi pagarināt Atļaujas darbību vēl par 12 mēnešiem.
10. Ar savu parakstu ekskursiju vadītājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Ekskursiju vadīšanas noteikumiem Melngalvju namā, kā arī šajā anketā norādīto datu izmantošanai Atļaujas sagatavošanai un saistību izpildei.
11. Lūgums atzīmēt nepieciešamo par jaunumu, informācijas par piedāvājumiem un citu komerciālo paziņojumu saņemšanu no SIA “Rīgas nami” uz šajā anketā norādīto e-pasta adresi.