lv en

1. Šīs pieteikuma veidlapas aizpildīšana negarantē datuma rezervāciju. Pēc pieteikuma anketas saņemšanas ar jums sazināsies pasākumu centra projektu vadītājs.
2. Ja Klientam uz šī pieteikuma iesniegšanas brīdi ir nenokārtotas saistības pret SIA „Rīgas nami”, telpu rezervācija tiks veikta tikai pēc parādsaistību nokārtošanas pilnā apmērā.
3. Ja 6 (sešu) nedēļu laikā no šī pieteikuma veidlapas saņemšanas netiek noslēgts telpu nomas līgums, SIA „Rīgas nami” ir tiesības bez brīdinājuma rezervāciju anulēt.
4. Šī pieteikuma veidlapa Klientam nepiešķir tiesības uzsākt biļešu tirdzniecību – tikai pēc nomas līguma noslēgšanas ar SIA „Rīgas nami” Klients ir tiesīgs uzsākt biļešu tirdzniecību.
5. Nomas līguma noslēgšanas gadījumā Klients apņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu par Klienta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja plānotais Pasākums saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir atzīstams par publisku pasākumu.
6. Ar savu parakstu Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt rezervēšanas nosacījumiem, kā arī šajā pieteikumā norādīto datu izmantošanai nomas līguma sagatavošanai un saistību izpildei.
7. Lūdzu, atzīmēt nepieciešamo par jaunumu, informācijas par piedāvājumiem un citu komerciālo paziņojumu saņemšanai no SIA "Rīgas nami" uz šī pieteikuma norādīto e-pasta adresi.